Vous êtes ici

Plan de relance sport

Questions parlementaires Sport Claude Lamberty Carole Hartmann

L'année dernière, dans le cadre du Plan de relance sport, le Ministre des sports a présenté les différentes aides et contributions financières aux municipalités. Dans ce contexte, nos députés Carole  Hartmann et Claude Lamberty ont posé quelques questions au ministre responsable.

Question:

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Sportminister weiderzeleeden: 

„An engem Bréif vum Juni 2020 un d’Gemengen an un d’Gemengesyndikater, huet de Sportminister Explikatiounen zu de Finanzhëllefen am Kader vum „Plan de relance Sport“ ginn.

Éischtens huet de Ministère matgedeelt, datt hie sech géing um Finanzement vun engem Sport-Koordinator bedeelegen. Dëse Koordinator sollt virun allem garantéieren, dass déi eenzel Servicer (LASEP, Sportsveräiner, Schoulen, Maisons Relaisen, etc.) gutt zesummeschaffen, an datt d’Beweegung vun de Kanner am Alter vun 0 bis 12 Joer optimal gefërdert gëtt.

Zweetens géif de Ministère sech u Kompensatiounskuere fir de Schoulsport bedeelegen.

Drëttens wieren och zousätzlech finanziell Hëllefe fir Infrastrukturprojete virgesinn, déi sech fir sportlech Aktivitéiten un der frëscher Loft eegenen. 

Den Delai fir d'Aiden unzefroen, war op den 31. Dezember 2020 fixéiert ginn.

An deem Kontext géife mir dem Här Sportminister gäre folgend Froe stellen:

1. Wéi vill Gemengen oder Syndikater hunn eng Demande fir e Finanzement vun engem Sport-Koordinator gemaach?

2. Wéi vill Gemengen hunn eng Demande fir d’Kompensatiounskueren ugefrot?

3. Wéi vill Gemengen hunn eng Finanzhëllef fir d’Infrastrukturen ugefrot?

4. Wéi vill kaschten dës Mesuren am ganzen?“

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Claude LAMBERTY             Carole HARTMANN
Deputéierten                        Deputéiert


Claude Lamberty

Carole Hartmann

Fichier attachéTaille
Icône PDF 20210112_clamberty_chartmann_plan_relance_sport.pdf133.26 Ko