Sie sind hier

Wandmillen am Süden: Problemer mat der Geneemegungsprozedur?

Parlamentarische Fragen Klimaschutz und Energie Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz Max Hahn

Dem DP-Deputéierte Max Hahn ass zu Ouere komm, dass et bei verschiddene vun den 9 Wandmillen déi am Süde vum Land sollen installéiert gi Problemer mat Ëmweltgeneemegunge gouf. An dem Kontext, huet den DP-Deputéiert bei den zoustännege Ministeren nogefrot wéi den aktuelle Stand vun der Geneemegungsprozedur fir all eenzel Wandmillen ass.

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Energie an d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weiderzeleeden:

« Am Koalitiounsaccord huet sech d’Regierung engagéiert, fir eng ambitiéis Politik fir erneierbar Energie ëmzesetzen. An deem Sënn hunn sech déi 5 Südgemenge Suessem, Monnerech, Dippech, Reckeng op der Mess a Réiser 2018 bereet erkläert, fir am Ganzen 9 Wandmillen op hirem jeeweilegen Territoire z’installéieren, an esou hiren Deel als Gemengen derzou bäizedroen, fir bis 2030 de Seuil vu 25 Prozent erneierbarer Energie zu Lëtzebuerg z’erreechen. Déi 9 Wandmille géifen Energie fir ongeféier 50.400 Persoune produzéieren a ronn 37.800 Tonne CO2 d’Joer aspueren. An dem Kontext ass mir zu Ouere komm, dass et bei verschiddene vun dëse Wandmille Problemer mat Ëmweltgeneemegunge gouf.

An deem Kader wollt ech dem Här Minister fir Energie an der Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung folgend Froe stellen:

  • Wéi eng Impakter huet dëse Projet op d’Natur, d’Landschaft, d’Liewensqualitéit an op de Verbrauch vu Ressourcen?
  • Wéi gesäit d’Geneemegungsprozedur vun all eenzel Wandmillen aus?
  • Wéi ass de Stand vun der Geneemegungsprozedur fir all eenzel Wandmillen?
  • Sollt et zu Problemer bei der Geneemegungsprozedur komm sinn, ëm wéi eng handelt et sech da konkret fir all eenzel Wandmillen?
  • Wat sinn déi genee Mesuren, déi den Här Minister fir Energie an d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an dësem Fall ënnerhuelen, fir déi Problemer ze léisen?
  • Sinn den Här Minister fir Energie an d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung bereet, fir den Dialog mat de Bierger aus dëse Südgemengen opzehuelen an eng Rei Froe mat hinnen am Kader vun enger weiderer Informatiounsversammlung ze klären, fir esou kënnen d’Bedenke vun der Bevëlkerung am direkte Gespréich unzeschwätzen? »

 

Mat déifstem Respekt,

 

Max HAHN

Deputéierten


Max Hahn