Sie sind hier

Wéi steet et ëm de Mateneen op der Strooss?

Parlamentarische Fragen Mobilität und Verkehr Max Hahn

Zënter der Pandemie sinn eng Rei méi Vëlosfuerer op der Strooss ënnerwee, vun deenen awer net jiddereen sech ëmmer un de Code de la route hält. Gläichzäiteg ginn et och Autofuerer, déi duerch hiert Fuerverhale Vëlosfuerer a Gefor bréngen. Den DP-Deputéierte Max Hahn huet bei den zoustännege Ministeren nogefrot, wat geplangt ass, fir de Mateneen tëscht allen Acteuren op der Strooss ze verbesseren.

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte an un den Här Minister fir bannenzech Sécherheet weiderzeleeden:

« D’Corona-Pandemie huet an de leschte Méint dozou gefouert, dass ëmmer méi Leit op de Vëlo als Fortbeweegungsmëttel am Alldag zréckgräifen, sief dat hei zu Lëtzebuerg oder am Ausland.

Op ville Plazen, z.B. an enger Rei franséische Stied, huet allerdings misse festgestallt ginn, dass et ëmmer nees zu geféierleche Situatioune tëscht Cyclisten a Foussgänger, respektiv Automobiliste kënnt, well vun deene villen neie Vëlosfuerer sech net jiddereen ëmmer un de Code de la route hält.

Anerersäits erlieft een och, dass verschidden Autofuerer duerch hiert Fuerverhalen ëmmer nees Vëlosfuerer op der Strooss a Gefor bréngen.

Dowéinst wollt ech dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte an dem Här Minister fir bannenzech Sécherheet folgend Froe stellen:

  • Wéi gesäit d’Situatioun hei zu Lëtzebuerg an där Hinsicht aus ?
  • Huet d’Police an de läschte Méint méi dacks wéi virdrun misse Vëlosfuerer, respektiv Autosfuerer, déi Vëlosfuerer a Gefor bruecht hunn, protokolléieren ?
  • Ass virgesinn, dass d’Police verstäerkt Kontrollen op geféierleche Plazen duerchféiert, fir d’Sécherheet vun alle Verkéiersteilnehmer ze garantéieren ?
  • Ass eng Sensibiliséierungskampagne geplangt, fir op d’Dispositioune vum Code de la route fir Vëlosfuerer opmierksam ze maachen ?
  • Ass eng Kampagne virgesinn, fir fir e bessert Mateneen op eise Stroossen ze sensibiliséieren ? »

Mat déiwem Respekt,

 

Max HAHN

Deputéierten


Max Hahn